بزودی از این صفحه میتوانید اسامی و آدرس باشگاه های مورد تائید کمیته گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران را مشاهده فرمائید.