باشگاه های گراپلینگ

ترتیبشهرنام مربیتلفن مربیآدرس باشگاه
۱تهراناستاد هنرمند۰۹۱۲۴۰۷۰۱۸۱خیابان دماوند ، ایستگاه بوعلی ، مجموعه فرهنگی ورزشی حاج مصطفی داودی ، سالن رزمی