جلسه دیدار مسئولین کمیته ها و نمایندگان استانهای کشور با ریاست گراپلینگ کشور