دوره مربیگری و داوری گراپلینگ (آنلاین) ۲۰۲۰ برگزار گردید.