ششمین دوره مسابقات قهرمانی گراپلینگ کشور(انتخابی مسابقات کمربند طلایی – ۱۴۰۱) برگزار گردید