باشگاه های مورد تائید کمیته گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران


آکادمی مرکزی : تهران ، خیابان دماوند ، ایستگاه بوعلی ، مجموعه فرهنگی ورزشی حاج مصطفی داودی ، سالن رزمی ، روزهای زوج ، ساعت 19/30 الی 21