تاریخچه ورزش های رزمی ایران از ابتدا تا به امروز
شجاعت و ورزيدگي ايرانيان از يك طرف و موقعيت خاص منطقه اي و جغرافيايي و حملات كشورهاي ديگر در طول تاريخ از طرف ديگر، باعث شد تا رزم و جنگاوري به عنوان يكي از اصلي ترين اركان زندگي ايرانيان درآيد و به همين خاطر است كه هنر رزم در جاي جاي نقاط ايران با شگردها وفنون خاص به چشم مي خورد.
ورزش هاي رزمي در ايران، از گذشته تا به امروز
ورزشهاي رزمي در ايران، ريشه و قدمتي چند هزار ساله دارند. ايرانيان در طول تاريخ به جنگاوري، جوانمردي و راستگويي و درستي معروف بوده اند و قدرت و مهارت و جنگاوري ايرانيان از ديرباز زبانزد خاص و عام و ملل مختلف جهان بوده است. مردمي كه در جنگيدن و هنرهاي رزمي صدها سال سرآمد همة ملت هاي جهان بوده اند و كمتر ملتي را مي شناسيم كه تحت تأثير آداب و سنن و فرهنگ ايرانيان قرار نگرفته باشد. بسياري از مورخان مشهور جهان همانند: «گزنفون» ، «استرابون» و «هرودوت» نيز به اين نكته اشاره كرده اند. مثلاً گزنفون مي نويسد: ايرانيان اقسام دانستني هاي ورزشي را فرا ميگرفتند و چون تمام اين مراحل را مي گذراندند، به خصائل پهلواني متمايز ميگشتند و آنان را «گُردَك» يعني جوان گردميناميدند. ايرانيان به علت علاقه به كشتي و جنگاوري، هميشه به جنگ تن به تن روي مي آورند. شجاعت و ورزيدگي ايرانيان از يك طرف و موقعيت خاص منطقه اي و جغرافيايي و حملات كشورهاي ديگر در طول تاريخ از طرف ديگر، باعث شد تا رزم و جنگاوري به عنوان يكي از اصلي ترين اركان زندگي ايرانيان درآيد و به همين خاطر است كه هنر رزم در جاي جاي نقاط ايران با شگردها و فنون خاص به چشم مي خورد و مي توان به كشتي هاي محلي همچون: چوخه خراسان، گيله مردي مازندران، خلعت پرت كن لرستان و رقص هاي رزم گونه محلي چون رقص خنجر تركمن و چوب بازي بختياري ها و لرستاني ها اشاره كرد. در شاهنامة فردوسي هم به انواع و اقسام ورزشهاي رزمي كه توسط پهلوانان شاهنامه استفاده مي گرديد، اشاره شده است كه ميتوان به: شمشيرزني، تيراندازي، اسب سواري، چوگان بازي، شناگري، كمنداندازي،پرتاب نيزه و زوبين، كشتي، شكار، ضربات دست و پا و آرنج اشاره كرد.

History of Modern Grappling Sports

Grappling refers to techniques, maneuvers, and counters applied to an opponent in order to gain a physical advantage, such as improving relative position, escaping, submitting, or injury to the opponent. Grappling is a general term that covers techniques used in many disciplines, styles and martial arts that are practiced both as combat sports and for self-defense. Grappling most commonly does not include striking or the use of weapons. However, some fighting styles or martial arts known especially for their grappling techniques teach tactics that include strikes and weapons either alongside grappling or combined with it.

The degree to which Grappling is utilized in different fighting systems varies. Some systems, such as amateur Wrestling, Pehlwani, Pehlwani submission wrestling, Judo, Sumo and Brazilian jiu-jitsu are exclusively Grappling arts and do not allow striking. Many combat sports, such as shooto and mixed martial arts competitions use Grappling while retaining striking as part of the sport.