مارس 4, 2020

کمیته گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران

شروع مجدد فعالیت گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی کشتی  اتحادیه جهانی کشتی در وب سایت خود اطلاعات کمیته گراپلینگ جمهوری اسلامی ایران را به […]
دسامبر 6, 2019
ریاست کمیته ملی المپیک

معرفی استادحسین خان هنرمند به اتحادیه جهانی کشتی

برای معرفی مسئول فعالیت‌های رشته گراپلینگ ایران؛ صالحی امیری به اتحادیه جهانی کشتی نامه نوشت+سند مسئول فعالیت‌های رشته گراپلینگ ایران به اتحادیه جهانی کشتی معرفی شد […]